(هر یک دلار ووچر پرفک مانی و پرفک مانی 25000 تومان)

بونوس ; ووچرپرفکت مانی و پرفکت مانی 25% و 50% بونوس ; فارسی پال و فارسی پی 15%